Yeti Tiles (6.6.6)
Faire toutes les paires variées
Macintosh
4 Mo Ram
OS 7
***
1,3 Mo