Water Race (1.0)
Gagner la course sur l'eau
Mac G4/500
64 Mo Ram Ram
OS 9
***
20 Mo