GridZone (2.2.1)
Faire trois croix ou trois ronds en ligne
Mac 60 Mhz
8 Mo Ram
OS 8.1
***
524 Ko